Känslor och känsloliv


Det blir som du känner

Känslor och tankar


Hur vi känner påverkar hur vi tänker och resonerar runt saker och ting, precis som hur vi associerar och tänker runt olika saker påverkar hur vi upplever och känner. Det ena är inte oberoende av det andra. Det finns ett gammalt talesätt om att "du blir vad du äter" som de flesta säkert har hört talas om och kan relatera till. Det är lite samma sak med våra tankar i allmänhet och våra känslor i synnerhet. De har båda en påverkan på hur livet blir.
Man kan komma långt på vägen mot lycka genom att arbeta med hur man tänker om sin situation och sina möjligheter. Men känslor som är underliggande gör sig påminda om de inte addresseras. Så frågan blir väl lite om du vill tänka att du är lycklig eller känna det? Om du vill vara lycklig intellektuellt eller emotionellt? Sen behöver ju naturligtvis inte det ena utesluta det andra som något antingen eller, men det kan vara bra att fundera lite över båda dessa aspekter.

Med lyckan som målbild


En resa genom livet


Som med alla längre resor, som känns värd att ge sig ut på, så börjar färden med blott ett första steg i rätt riktning. Sedan följt av så många steg som behövs för att komma till destinationen man har tänkt sig. Det kanske inte går fort, det kanske inte går som man tänkt sig, men oavsett vad man stöter på under resans gång så har det potential till att vara både utvecklande, ödmjukande och lärorikt.
Med vägen mot lyckan är det på många sätt precis samma sak. Det kanske inte går fort eller som man tänkt sig, men med envetet tagna steg åt rätt håll kommer man närmare och närmare målet. Och med lyckan är det mer av en gradvis process än ett antingen eller. Det är inte ett antingen är man där eller annars inte, utan mer en fråga om hur mycket man har närmat sig och hur många hinder man har övervunnit, passerat och befriat sig ifrån.

En av de mest inflytesrika vetenskapsfilosoferna under 1900-talet, Karl Popper, menade att vetenskaplighet hängde ihop med falsifierbarhet, och att vägen mot sanningen gick genom att eliminera felaktigheter. Som jag ser det är det lite detsamma med vägen mot lycka. vilken går genom att eliminera emotionella disharmonier och felaktiga tankemönster, som ligger som hinder för att kunna se och uppleva lycka.

Ansvar och möjlighet


Faktum är att du själv egentligen har alla nycklar du behöver för att undanröja alla hinder som ligger i vägen för ökad lycka. Målet är att hjälpa dig att komma till insikt att du är fullt ansvarig för ditt liv och livet du vill leva, och att din lycka inte egentligen förutsätter någon hjälp från någon annan, eftersom du egentligen har allt du behöver. Det som kanske kan behövas kan vara lite nya perspektiv, insikter och verktyg. Sen är målet att du kan klara dig helt själv, utan att behöva någon annan. Det betyder ju naturligtvis inte att man ska vara någon enstöring, men mer att relationer till andra blir mer grundade på önskan, glädje och mervärde än på behov.